CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Cải cách thủ tục hành chính
10/09/2021 04:20:37

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ CCHC, xã nhà đã xây dựng kế hoạch CCHC năm 2021. Theo đó, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Do đó, xã sẽ đa dạng hóa công tác tuyên truyền, thực hiện đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân xã, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận 1 cửa xã.

Ngoài công tác chỉ đạo, điều hành, xã tiếp tục thực hiện cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền CCHC, gắn kết quả thực hiện CCHC với việc đánh giá cán bộ CC và bình xét khen thưởng.

UBND xã chỉ đạo công tác CCHC cấp xã, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2021 phù hợp với tình hình địa phương. Đồng thời, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC theo đúng thời gian quy định./.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.60001%
Số hồ sơ xử lý: 3034
Trước & đúng hạn: 3022
Trễ hạn: 12
Tỉ lệ trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2022 22:49:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH HẢI - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch Nguyễn Đức Tới

Địa chỉ: UBND xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0975302955

Email: thanhhai.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 146
Tháng này: 2,173
Tất cả: 27,524