NÔNG THÔN MỚI
Cán bộ và nhân dân xã Thanh Hải chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021
16/11/2021 04:20:04

       Cán bộ và nhân dân xã Thanh Hải chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021

 Cung cấp bộ File Pano cổ động Tuyên truyền NÔNG THÔN MỚI CDR12 | VTPcorel |  - VTPcorel | DV Thương mại File TK

Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; xã hội dân chủ, bình đẳng, ổn định, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững. Năm 2016, xã Thanh Hải được UBND tỉnh Hải Dương công nhận về đích nông thôn mới. Xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ khó khăn nhưng với sự quyết tâm, phát huy nội lực của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Hải đã và đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí để được thẩm định, công nhận xã NTM nâng cao trong năm 2021.

         Thanh Hải được công nhận xã nông thôn mới từ năm 2016 và được tỉnh, huyện đánh giá là một trong những địa phương có những tiêu chí mang tính bền vững. Xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình lâu dài và xuyên suốt, chỉ có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc, Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Hải đã quyết tâm tập trung giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đưa xã trở thành xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt được và tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và Quyết định 3958/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10năm 2018 của UBND Tỉnh Hải Dươngvề việc ban hành tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2018-2020. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô tập trung trên cơ sở khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, kỹ thuật của nhân dân gắn với bảo vệ môi trường.

         Song song với tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, xã Thanh Hải đã chú trọng phát triển kinh doanh, dịch vụ, các hoạt động sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, phát huy các nghề truyền thống và du nhập các ngành nghề mới nhằm giải quyết việc làm, thu nhập cho lao động địa phương. Đến nay, trên địa bàn xã đã có 25 doanh nghiệp đang hoạt động, 51 hộ sản xuất kinh doanh nộp thuế hàng tháng, HTX dịch vụ điện, HTXDV nông nghiệp và Quỹ tín dụng nhân dân xã Thanh Hải hoạt động hiệu quả. Một số hộ đã đầu tư mua sắm phương tiện sản xuất dịch vụ, như: máy gặt đập liên hợp, máy làm đất, máy cấy, dịch vụ xay xát, hàn xì,... phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Nhờ chuyển đổi các mô hình sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề, thu nhập của người dân được nâng cao rõ rệt. Từ mức thu nhập bình quân 46 triệu đồng/người năm 2018, đến năm 2020 thu nhập của người dân đạt trên 58 triệu đồng,  tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống từ 1 - 1,5%. Bên cạnh việc thúc đẩy sản xuất phát triển, địa phương đã tích cực thu hút nguồn lực để đầu tư chỉnh trang cơ sở hạ tầng, các hạng mục công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh như xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, đường giao thông gắn với rãnh tiêu thoát nước trong dân cư, kênh mương nội đồng, trạm biến áp, trạm y tế... Đồng thời, tích cực vận động Nhân dân đầu tư xây dựng, chỉnh trang nhà ở. Bên cạnh đó, xã Thanh Hải đã đẩy mạnh các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, quan tâm đến công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Làm tốt công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh quốc phòng quân sự địa phương, và vệ sinh môi trường ở các khu dân cư. Với quan điểm xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, cấp ủy, chính quyền tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để được công nhận xã NTM nâng cao.

       Đến nay toàn xã đã đạt 18/18 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về xây dựng NTM bền vững.Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; phát triển các ngành hàng, sản phẩm chủ lực của địa phương gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa; phát triển các cánh đồng mẫu lớn liên kết chuỗi giá trị và kinh tế; Thực hiện Kế hoạch “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao đạt tiêu chuẩn VIETGAP hướng tới được công nhận sản phẩm OCOP, mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi địa phương. Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các HTX theo Luật năm 2012, làm ăn hiệu quả tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Tập trung đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, xúc tiến tìm kiếm thị trường cho các hộ nông dân và doanh nghiệp tại các địa phương phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với các hộ nông dân trong tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Song song với đó, xã tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động Văn hóa-Xã hội; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự; tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao;  Chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan môi trường xanh -sạch-đẹp giữ gìn và phát huy được những bản sắc truyền thống của địa phương; Thực hiện tốt quy chế, hương ước, quy ước hoạt động của thôn, làng văn hóa trong việc cưới, việc tang, hình thành nếp sống văn minh trong khu dân cư; Tiếp tục thực tốt công tác quản lý quy hoạch, duy tu, bảo dưỡng và xây mới các công trình theo kế hoạch nhằm đảm bảo tính bền vững của chương trình.

         Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ và các ban ngành đoàn thể, các Ban phát triển thôn các nhiệm vụ sau:

        1. Các tuyến đường xã quản lý: Ban chỉ đạo xã đã phân công cho các tổ chức đoàn thể xã quản lý các tuyến đường như sau:

       1.1.BCH Hội cựu chiến binh: Quản lý tuyến đường chữ U và tuyến đường từ nhà văn hoá thôn Tiền Vỹ đến trường Tiểu học;

      1.2. BCH Hội phụ nữ xã: Quản lý tuyến đường từ sân vận động xã đến trường Mầm non thôn An Liệt 3;

      1.3.BCH đoàn xã: Quản lý tuyến đường từ ngõ Ông Đới thôn An Liệt 2 đến cống Ông Kỳ thôn Tiền Vỹ;

     1.4. BCH Hội nông dân: Quản lý tuyến đường từ ngõ Ông Thịnh thôn An Liệt 3 đến ngõ Ông Đới thôn An Liệt 2;

        - Tuyên truyền và vận động các hội viên, đoàn viên có diện tích đất thổ cư, đất canh tác hai bên đường, không được lấn chiếm lòng lề đường, để các loại xe ô tô và vật liệu xây dựng, không được trồng các loại cây, rau màu trên hành lang đường giao thông.

      - Có nhiệm vụ trồng cây hoa và chăm sóc, cắt tỉa cây hoa, cắt cỏ và dọn vệ sinh các tuyến đường “Xanh - Sạch - Đẹp”.

        1.5. BCH công đoàn xã: Có trách nhiệm dọn vệ sinh toàn bộ khuôn viên nhà văn hoá xã, trụ sở làm việc của xã.

       1.6. HTX dịch vụ nông nghiệp: Có trách nhiệm tổ chức thu gom rác thải, dải toả bèo tây trên các tuyến kênh, sông, mương, máng do HTX quản lý.

       1.7. Trạm Y tế: Tổ chức dọn vệ sinh nơi làm việc, trồng cây thuốc nam cho phù hợp với diện tích hiện có.

       1.8. HTX điện: Có trách nhiệm quản lý tốt các công trình lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn, thường xuyên kiểm tra và phát quang các tuyến được thông thoáng không để gây ra mất an toàn.

      1.9. Ban giám hiệu 3 trường: Có trách nhiệm quản lý toàn cơ sở vật chất của trường, thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh sạch sẽ khuôn viên trường học, bố trí trồng cây xanh và hoa cho phù hợp.

        1.10. Đối với Ban phát triển thôn có trách nhiệm ;

        - Tổ chức tuyên truyềncho càn bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng và nhà nước về xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương năm 2021.

        - Xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể công việc cho các thành viên Ban phát triển thôn, các tuyến của thôn lên giao cho mỗi chi hội quản lý và dọn vệ sinh, trồng hoa từ 1 - 2 tuyến đường.

         - Thôn tự quản lý các tuyến đường và có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng khi đường xuống cấp.

        - Phối hợp với UBND xã tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý đường giao thông trên địa bàn xã và thôn.

       - Có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn báo cáo kịp thời về UBND xã các tổ chức và cá nhân vi phạm; như lấm chiếm đất, phá hoại công trình, xâm phạm hành lang an toàn giao thông.

      - Các nhà văn hoá thôn: Tổ chức tổng vệ sinh khuôn viên nhà văn hoá, sắp xếp bàn nghế, tủ sách pháp luật gọn gàng, ngăn lắp.

       - Huy động toàn dân tổng vệ sinh nhà ở, đường làng, ngõ xóm, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước được thông thoáng, đảm bảo vệ sinh môi trường.

       Hiện nay phong trào xây dựng NTM nâng cao ở Thanh Hải đã và đang nhận được sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của nhân dân, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, tinh thần đoàn kết, tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Hải sẽ xây dựng thành công xã NTM nâng cao trong năm 2021.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1513
Trước & đúng hạn: 1513
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/06/2023 11:51:17)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH HẢI - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch Nguyễn Đức Tới

Địa chỉ: UBND xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0975302955

Email: thanhhai.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 16
Tháng này: 3,377
Tất cả: 37,548