CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Đẩy mạnh công tác CCHC nhà nước trên địa bàn xã năm 2021
10/09/2021 04:15:58

 Năm 2021, năm đầu tiên triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.  UBND xã đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 30/ KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021; trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách công vụ; Cải cách tài chính công và Hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó trọng tâm là Cải cách thủ tục hành chính.


Đẩy mạnh công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nhằm mục đích đơn giản hóa thủ tục hành chính, tuân thủ thủ tục hành chính, thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Bảo đảm điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của kinh tế, tạo môi trường giải quyết thủ tục hành chính thông thoáng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. đảm bảo yêu cầu sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của thủ tục hành chính; bãi bỏ các hồ sơ giấy tờ mang tính chất hình thức, những quy định thủ tục hành chính không còn phù hợp, bảo đảm thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành.

Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, quy định có liên quan trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước ở cấp xã, thủ tục hành chính quy định có liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Ưu tiên lựa chọn rà soát các thủ tục hành chính hoặc quy định liên quan có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế; chú trọng lựa chọn rà soát các TTHC có quy định về yêu cầu thành phần hồ sơ chưa tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện; còn tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu về thời hạn giải quyết còn kéo dài so với với thực tế,... đề xuất phương án đơn giản hóa.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông với các hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh xã, tại các cuộc họp, các buổi giao ban và trên Trang thôn tin điện tử của xã…, nhằm tăng cường công tác thông tin về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính. UBND xã đã chỉ đạo các công chức chuyên môn thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá nhận xét về những tồn tại, hạn chế còn mắc phải và yêu cầu các cán bộ, công chức báo cáo kết quả khắc phục để theo dõi và đánh giá kết quả công tác cuối năm./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.60001%
Số hồ sơ xử lý: 3034
Trước & đúng hạn: 3022
Trễ hạn: 12
Tỉ lệ trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2022 20:59:18)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH HẢI - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch Nguyễn Đức Tới

Địa chỉ: UBND xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0975302955

Email: thanhhai.thanhha.@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 145
Tháng này: 2,172
Tất cả: 27,523